Вторник, 12 Ноември 2019
Increase Font Size Option 7 Reset Font Size Option 7 Decrease Font Size Option 7
НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР

ПОСЕЩЕНИЯ

Днес14
Вчера21
През седмицата35
През месеца267
Всички489610

СТАТИСТИКА

В момента има 44 посетители в сайта
ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР Печат

ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛАТА ЗА СЛУЧАЕН ИЗБОР НА СЪДИИ

 

УТВЪРДИЛ:

/ СУНАЙ ОСМАН /

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за случайно разпределение на делата при

РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО

 

Настоящите правила регламентират процеса на разпределяне на постъпилите дела между съдиите в Районен съд гр. Ардино, посредством внедрената програма за случайно разпределение на делата в съдилищата „Law Choice", предоставена от Висшия съдебен съвет (ВСС). Същите са изготвени на основание Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика по приложението напринципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните,административните,апелативнитеиспециализиранитесъдилища, приета с Решение на ВСС по протокол № 13/ 19.03.2015г.

 

Цели на правилата

С приемането на правилата се цели да се установи ефективно приложение на принципа на случайния подбор и невъзможността за манипулиране, гарантиране документираност и прозрачност при разпределение на делата, отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.

Единното регулиране на правилата за случайно разпределение на делата ще гарантира изпълнението на следните приоритети:

- безпристрастност, гарантираща независима съдебна власт и обективно правосъдие;

- равномерност на натоварването и качество на правораздаването, даващи отговор на очакванията за бърз и справедлив процес;

- ефективност на органите на съдебната власт, включващи и начина на организация на съдебната дейност;

- прозрачност  на: съдебната   дейност,   редуцираща   съмненията   за   корупционни практики.

 

1.Общи положения

а) Методиката урежда реда за определяне на съдия докладчик по делото на принципа на случайния подбор, регламентиран законово в чл. 9 от ЗСВ.

б) Разпределението на делата в Районен съд Ардино се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела, съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.

в) При отвод на единия от съдиите делото се разпределя на  другия съдия.

2. Лица, извършващи случайното разпределение на делата.

Административния  ръководител на Районен съд Ардино извършва компютърното разпределение на делата. Административният ръководител възлага тази дейност при негово отсъствие да се извършва от Районния съдия Валентин Петров.

3.  Особени хипотези  на приложение  на принципа на случайното  разпределение на делата.

I. Прилагане на подбора чрез опция „определен".

Наказателни и административно-наказателни дела.

а) При прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на прокурор за допълнително  разследване,  при последващо  внасяне  на същото за разглеждане в  съда, образуваното  под нов номер дело  се разпределя  на първоначално  определения съдия- докладчик.

б) След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

в) При   връщане   на  дело   на   първоинстанционен   съд  поради   неправилното   му администриране,  при  следващо  внасяне  на делото  от същия  съд то  се  разпределя  на първоначално определения докладчик.

Гражданскии търговски  дела.

а) След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик.

б) При разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на първоначално определения докладчик.

в) При образуване на дело по чл.422 от ГПК (иск за съществуване на вземане), делото се разпределя на случаен принцип.

г) При   връщане   на  дело   на   първоинстанционен   съд   поради   неправилното   му администриране,  при следващо  внасяне  на делото  от същия съд то  се разпределя  на първоначално определения докладчик.

Административни дела.

а) При   връщане на   дело   на   административен   съд   поради   неправилното   му администриране, при следващо внасяне на делото от административния съд, то се разпределя на първоначално определения докладчик.

б) При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу допълнително решение, същото се разпределя на определения на случаен принцип докладчик по първоначалната касационна жалба.

II. Прилагане на подбора без участие на определени съдии.

а) При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.

б) При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участва определен магистрат, се използва тази опция. Това става в случаите на отсъствие на съдия за повече от 3 дни ( ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.)

в/ За всички останали случаи, за които законите изискват разглеждането на делото без определен съдия.

 

III. Прилагане на избора чрез опция „по дежурство".

Дела, които следва да се разглеждат по дежурство:

а) частни наказателни   дела -   по   искания   на   органите   на досъдебното   производство   за   разрешение   или   одобрение   на процесуални действия, разпити пред съдия, производства по мерки за неотклонение, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции, Закона за публичното предлагане на ценни книги и Закона за пазарите на финансови инструменти;

б) частни граждански дела - откази от наследство, разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество на малолетни или поставени под запрещение, искания за настаняване по Закона за закрила на детето, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни, разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица, разрешение за разпореждане със семейно жилище - лична собственост, назначаване на особени представители за сключване на правни сделки;

в) административно-наказателни дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

г) при отсъствие на единия съдия до 3 дни включително,  при наличие на  законови основания, указващи невъзможност, конкретен докладчик да участва в разглежданото дело и делото следва се разглежда в срок до 3 дни.

Административният ръководител/заместващия го съдия в началото на всеки календарен месец със заповед одобрява график на дежурствата на магистратите от Районен съд - Ардино.

 

IV.Повторно разпределение на вече разпределено дело.

а) при самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен,

б) при смяна на съдията-докладчик по други причини.

в) при постъпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от първия разпределен докладчик съгласно случайното разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват.

г) при обединяването на няколко различни дела с различен предмет, но между едни и същи страни, или когато имат,връзка помежду си, за разглеждане в едно производство /служебно съединяване на искове/, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това дело докладчик.

5. Отчетност и архив.

а) за разпределението на всяко дело програмата за случайно разпределение на делата генерира протокол от извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и се визуализира чрез интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител, подписва се от извършилият разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

б) ежеседмично в съда се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за разпределението на делата. Информацията се съхранява за срок не по-малък от най-продължителния срок за архивирането на делата. Административният ръководител  и системния администратор носят отговорност за съхранението и опазването на информацията.

Заповед №86 /14.05.2016г. за изменение и допълнение на Вътрешните Правила

за случаен избор на съдии в РС Ардино.

Допълнение от 27.07.2016г. на  Вътрешните правила за случаен избор на съдия в РС Ардино.

Допълнение от 11.07.2017г. на Вътрешните Правила за случаен избор на съдия в РС Ардино.

Допълнение от 15.05.2018г. на Вътрешните Правила за случаен избор на съдия в РС Ардино.


 

Протоколите от случайното разпределение на делата в РС Ардино може да видите Тук:

Последна промяна от Вторник, 15 Май 2018г. 10:32ч.
 

КАЛЕНДАР НА ДЕЛАТА

< Ноември 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

ВЕЩИ ЛИЦА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АНКЕТА

Доволни ли сте от работата на съда?