Вторник, 12 Ноември 2019
Increase Font Size Option 7 Reset Font Size Option 7 Decrease Font Size Option 7
НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПОСЕЩЕНИЯ

Днес14
Вчера21
През седмицата35
През месеца267
Всички489610

СТАТИСТИКА

В момента има 46 посетители в сайта
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ Печат

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО  НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 64 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО

/С.ОСМАН/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

В РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове уреждат подготовката на съдебните актове в електронна форма, които подлежат на публикуване на Интернет страницата на Районен съд - Ардино, съгласно задълженията на съдилищата по чл. 64 от Закон за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

ГЛАВА ВТОРА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Чл. 2. Съдебни актове подлежащи на публикуване:

(1) Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване {постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения!, както и онези които слагат край или възпрепятстват по­ нататъшно развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане!, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска;

(2) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация;

(З) Актовете, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на Районен съд - Ардино в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение.

(4) Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за зашита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО ПУБЛИКУВАНЕ САМО ДИСПОЗИТИВА НА СЪДЕБНИЯ АКТ

Чл. 3. Съдебни актове, постановявани в Районен съд - Ардино, които попадат в ограниченията по чл. 64, ал. 3 от ЗСВ и следва да се публикуват без мотивите им:

1. По дела за издръжка или изменение на издръжка;

2. По дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост;

3. По дела за развод;

4. По дела за установяване факта на раждането и смъртта;

5. По искове с правно основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация;

6. По други дела.

Чл. 4. Съдебни актове извън хипотезата на чл. 64, ал. 3 от ЗСВ, на които не следва де се публикуват мотивите им:

(1) Присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати - чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК;

(2) Съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността -чл. 136, ал. 1 от ГПК.

Чл. 5. Ограничения по Закона за защита на личните данни:

ЛИЧНИ ДАННИ: (чл. 2 от ЗЗЛД) - Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

За всички — участници в производството на обезличаване подлежат:

1. Имената на физическите лица, като същите се инициализират;

2. Единните граждански номера (ЕГН);

3. Адресите.

(1) Освен горепосочените лични данни, на обезличаване подлежат и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова и религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална, служебна и друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. Такива са:

1. Данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

2. Данни за професия или заемана длъжност;

3. Данни за членство в определена организация;

4. Данни за етническа, расова, религиозна принадлежност.

 

(3) Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата.

(4) Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

Чл. 6. Данни които не подлежат на обезличаване:

1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

2. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;

3. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

4. Данните на юридическите лица;

5. Други данни.

 

Чл. 7. Ограничения по Закона за защита на класифицираната информация:

 

(1) КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Чл. 1. (3) от ЗЗКИ: Класифицирана информация е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

(2) ДЪРЖАВНА ТАЙНА: Чл. 25. от ЗЗКИ: държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.

(3) СЛУЖЕБНА ТАЙНА: Чл. 26. (1) от ЗЗКИ: Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес. (2) Информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със закон. (3) Ръководителят на съответната организационна единица в рамките на закона обявява списък на категориите информация по ал. 2 за сферата на дейност на организационната единица. Редът и начинът за обявяване на списъка се определят в правилника за прилагане на закона.

1.Актове, постановени по засекретени изцяло дела, не се публикуват.

2.Актове, постановени подела, съдържащи явни и класифицирани материали, се публикуват в случай, че върху тях не е поставен гриф за сигурност и след становище на съдията докладчик.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СЪДЕБНИ АКТОВЕ КОИТО НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ

Чл. 8. Актове засягащи следствена или банкова тайна:

(1) Решения по чл. 62, ал. 7 от Закон за кредитните институции: чл. 62, ал. 7 от Закон за кредитните институции: "Районният съдия се произнася по искането по ал. 6 с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя периода, за който се отнасят сведенията по ал. 1. Решението на съда не подлежи на обжалване.')

(2) Всички актове по събиране на доказателства в досъдебната фаза на наказателните производства: а/ Определения, с които се разрешава/одобрява обиск, претърсване или изземване;

б/ Разпити на свидетели пред съдия;

в/ Определения, с които се разрешава принудително изземване на образци за сравнително изследване.

Чл. 9. Актове в обезпечителния процес:

(1) Актове/Определения, с които съдът се произнася по искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск или предявен иск и то независимо от това дали искането се отхвърля или се уважава.

(2) Определения на съда, постановени на основание чл. 72 и чл. 73 от НПК.

Чл. 10. Разпореждания за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 от ГПК и на заповеди за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, както и другите съдебни разпореждания по заповедните производства.

Чл. 11. Актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата:

1. Актове по движението на делата, които не слагат край или не препятстват развитието на процеса, но с тях съдът или администрира производството, или събира доказателства;

2. Актове по налагане на глоби;

3. Определяне на възнаграждения на вещи лица, свидетели, служебни защитници и особени представители;

4. Актове за допускане на правна помощ;

5. Актове за насрочване, пренасрочване и отлагане на делата;

6. Актове за конституиране на страни;

7. Актове за събиране на доказателства по делегация;

8. Актове за изпълнение на съдебни поръчки;

9. Актове, касаещи отклонения в исковото производство - по искане за изменение на иск, за приемане или не на насрещен иск, обратен иск, инцидентен установителен иск, и др. подобни;

10. Актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване;

11. Актове постановени по ЧНД относно мерки за неотклонение в досъдебната фаза.

 

Чл. 12. Актове постановявани в рамките на охранителни производства:

(1) Частни наказателни производства:

1. Актове по частни жалби по НПК;

2. Актове по жалби срещу мярката за неотклонение "Задържане под стража";

3. Актове по молби за реабилитация;

4. Актове по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК;

5. Актове по исканията за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето;

6. Актове по всички искания към съда в досъдебното производство;

7. Актове по производства във връзка с изпълнение на наказанията;

8. Актове по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела;

9. Актове по молби за определяне на общо наказание.

(2) Частни граждански производства:

1. Актове по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация;

2. Актове по които съдът се произнася с определение или заповед;

3. Актове по делегация на българските и чуждестранните съдилища по граждански дела.

Чл. 13. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

Чл. 14. Разпореждания за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

ГЛАВА ПЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Чл. 15. (1) Подготовка на съдебните актове за публикуване в електронна форма, както и контрол върху това кои съдебни актове следва да бъдат подготвени за публикуване, се извършва от съдебните секретари, които са натоварени със задължение да извършват присъединяване на постановените съдебни актове в СУСД {Система за управление на съдебните дела) САС "Съдебно деловодство".

(2) Всеки съдебен секретар извършва горепосочената дейност по отношение на съдебните актове по тези дела, които е приел от съдия срещу подпис в книгата за открити заседания.

(3) Присъдите (диспозитив) се подготвят за публикуване от съдебния секретар, участвал в съдебното заседание, в което са произнесени.

Чл. 16. Обезличаването на съдебните актове, които следва да бъдат публикувани се извършва съгласно посочените по-горе правила, от лицата посочени в чл. 15.

Чл. 17. С оглед спазване на посочените по-горе ограничения, при възникване на необходимост от конкретна преценка за публикуване на съдебен акт /актове/, становище се дава от съдията докладчик, относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

Чл. 18. Извършването на поддръжка на публикацията и поместването на файловете с постановени съдебни актове на интернет страницата на съда се извършва от системния администратор.

Чл. 18а. Публикуването на постановените съдебни актове чрез одобреният от Висшия съдебен съвет (по Протокол 42/2009 г.) за ползване от съдилищата Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, разработен по Проект на ОПАК, се извършва автоматизирано, ежедневно в края на работния ден, чрез специализиран модул разработен от "Информационно обслужване" АД, след извършена подготовка на съдебните актове за публикуване в електронна форма от лицата посочени в чл. 15 на Правилата.

Чл. 20. При липса на достатъчно дисково пространство на сървъра на който е хостнат интернет сайта на съда, снемане на вече публикувани съдебни актове се извършва от системния администратор или от лице специално натоварено с изпълнение на тази дейност, след предварително съгласуване с Административния ръководител - председател на Районен съд - Ардино, относно снемането на данните от Интернет страницата.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебни актове са изготвени на основание Заповед № 191 от 30.11.2017 г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - Ардино и влизат в сила след утвърждаването им.

 

§ 2. За неуредените с Вътрешните правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закон за защита на личните данни, Закон за защита на класифицираната информация и други относими нормативни актове.

 

Последна промяна от Петък, 01 Декември 2017г. 09:18ч.
 

КАЛЕНДАР НА ДЕЛАТА

< Ноември 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

ВЕЩИ ЛИЦА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АНКЕТА

Доволни ли сте от работата на съда?