Петък, 22 Септември 2017
Increase Font Size Option 7 Reset Font Size Option 7 Decrease Font Size Option 7
НАЧАЛО ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПОСЕЩЕНИЯ

Днес0
Вчера26
През седмицата127
През месеца498
Всички471906

СТАТИСТИКА

В момента има 40 посетители в сайта
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ Печат

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО  НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 64 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

 

 УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - АРДИНО

/С.ОСМАН/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

Относно: Публикуване на съдебните актове на Районен съд - Ардино на страницата на съда в Интернет във връзка с чл.64 ал.1 и 2 ЗСВ

 

I. ЦЕЛ

Публикуването на съдебните актове се извършва с цел: осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата чрез оповестяване на постановените съдебни актове /резултатите да са видими и достъпни за обществото чрез използването на технически средства/; оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове /с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост - чл. 280, ал. 1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела/.

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, при обработката и подготвянето на съдебните актове от съдебните деловодители / съдебните секретари за публикуването им, същите вписват номера на съдебния акт, генериран в деловодната програма, заличават данни относно ЕГН, а имената на страните, свидетелите и адресите им заменят с инициали.

 

II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБЕЗЛИЧАВАНЕ

От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица-участници в производството. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата.

Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

Освен посочените в лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват:

данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

данни за професия или за заемана длъжност;

данни за членство в определена организация;

данни за етническа, расова, религиозна принадлежност

Преценката за горепосочените данни винаги се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. По същество, в почти всички случаи тези данни се съдържат в актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ.

Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

III.  ПОДГОТОВКА НА АКТОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

САС „Съдебно деловодство" на „Информационно обслужване" АД гр. Варна е многофункционална система, която позволява да бъде създадена т. нар. „Електронна папка" на дело, в която се прикачват документи (искови молби, допълнителни документи, протоколи от заседания, присъди, решения, определения и др.). Програмата има алгоритъм за обезличаване на документите и позволява с едно кликване да покаже както необезличен, така и обезличен документ (присъди, решения, определения и др.).

Публикуването на целия съдебен акт е възможно, ако в деловодната програма се поддържа и попълва редовно електронна папка на делата.

1.   ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО

Обезличаването на данните в постановеният съдебен акт се извършва по време на присъединяването на предварително създадения файл към електронната папка на делото. След натискане на бутона „Потвърждаване" се отваря допълнителен прозорец „Търсене и замяна на текстове". В същото време е визуализиран частично заличеният съдебен акт. Автоматично са заличени данните на въведените при образуването на делото страни, свидетели, участници и т.н.. Извършва се допълнително ръчно заличаване на данни, които не са заличени автоматично. Така обработените актове са готови за публикуване на страницата на съда в Интернет.

2.   ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТОВЕТЕ В ЦУБИПСА

След публикуването на съдебния акт в страницата на съда в Интернет, същият автоматично се препраща в ЦУБИПСА.

 

  1. IV.   ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Съдебните актове се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на Районен съд - Ардино, при спазване изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.

Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, освен ако не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив, след съответно обезличаване.

Публикуват се без мотиви съдебните актовете, които попадат в хипотезата на чл.64 ал.2 ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават данните: ЕГН, имена и адреси.

Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите - незабавно след изготвянето им.

Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

 

V. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ:

1.Актовете, постановени в охранителни производства.

2.Актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК,както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.

3. Актове, касаещи следствена и банкова тайна.

4. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата.

Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат:

Ø  за налагане на глоби;

Ø  за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

Ø  за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

Ø  за даване на указания на страните;

Ø  актове за конституиране на страни;

Ø  актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

Ø  за допускане или недопускане на доказателства;

Ø  за издаване на изпълнителен лист;

Ø  други.

5. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство понаказателни дела и връщането им на прокурора.

6. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебниактове/.

 

 

Прикачени файлове:
 ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ442 Kb
Последна промяна от Понеделник, 20 Април 2015г. 07:36ч.
 

КАЛЕНДАР НА ДЕЛАТА

< Септември 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ДОКУМЕНТИ

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

ВЕЩИ ЛИЦА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

АНКЕТА

Доволни ли сте от работата на съда?